Stargate Atlantis

Wyprawka szkolna i stypendium na rok 2014/2015

0

Na podstawie Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników. Dofinansowanie przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę:

  • uczniom klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza 539 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej)
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
  • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszacym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Osoba ubiegająca się o pomoc, powinna złożyć wniosek, do którego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku należy dołączyć oświadczenie o trudnej sytuacji rodzinnej. Rodzice dzieci niepełnosprawnych, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT, rachunek lub paragon wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć: 445 zł.

Osoba ubiegająca się o stypendium szkolne powinna złożyć wniosek, w którym deklaruje, że dochód na osobę nie przekracza 542 zł (w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko) lub 456 zł (dla osób w rodzinie).

Wnioski do wyprawki i stypendium szkolnego dostępne są w sekretariacie szkoły, które należy starannie wypełnione złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 5 września.

Stargate Atlantis

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

0

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się o godzinie 9.00.

01.09.2014 r. po rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się próbny egzamin zawodowy dla klasy 3TIR (reklama). Obecność obowiązkowa.

coffee-cup

Zajęcia dla uczestników wyjazdu do Stafford

0

W najbliższą środę tj. 27 sierpnia 2014r. o godz. 10.00 odbędą się zajęcia dla młodzieży z klasy 3 TKZ przygotowujące do wyjazdu na praktyki zagraniczne do Stafford w ramach projektu systemowego  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zajęcia: język angielski

Ilość godzin lekcyjnych: 4

Obecność obowiązkowa.

continuum

Terminy sierpniowych poprawek

0

Terminy egzaminów poprawkowych (rok szkolny 2013/2014):

Wychowanie fizyczne

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Matematyka

26 sierpień

godz. 9.00

Komisja:

K. Chrobak

A. Pytlik

27 sierpień

godz. 9.30

Komisja:

A. Musiał

B. Rosicka

26 sierpień

godz. 9.30

Komisja:

E. Czyrwik

J. Boratyńska

27 sierpień

godz. 9.00

Komisja:

A. Samek

I. Łapaj-Guimaraes

27 sierpień

godz. 10.00

Komisja:

M. Szydlik

D. Królikowski

28 sierpień

godz. 9.00

Komisja:

S. Gralikowska

B. Trziszka

Chemia

Historia

Wiedza o kulturze

Biologia

Ekonomia i prawo w hotelarstwie

Organizacja pracy recepcji

27 sierpień

godz. 9.00

Komisja:

D. Kopyczok

B. Trziszka

27 sierpień

godz. 9.00

Komisja:

B. Patyk-Płuciennik

R. Podlecki

27 sierpień

godz. 9.00

Komisja:

A. Musiał

B. Rosicka

28 sierpień

godz. 9.00

Komisja:

A. Ossowska

I. Toborowicz

27 sierpień

godz. 9.00

Komisja:

A. Duda

I. Moś

26 sierpień

godz. 9.00

Komisja:

K. Brożek

A. Łukasik

coffee-cup

Bilety dla uczestników szkoleń.

0

W najbliższy poniedziałek tj. 28 lipca 2014r. zapraszam uczestników kursu prawa jazdy i kosmetyki programu „Mam zawód – mam pracę w regionie” po odbiór biletów komunikacji miejskiej.

Bilety będą wydawane od 9.00 – 10.00 w sekretariacie szkoły.

Przejdź do góry